Utredning.pdf - Göteborgs Stad

1258

Handläggning av brott i nära relation - Åklagarmyndigheten

Delkursansvarig Hans Ovall. E-post hans.ovall@kau.se. Telefon 054-7001219, mobil 070-6283675. Vecka Måndag. Tisdag. Onsdag.

  1. Karta över västra australien
  2. Dnvgl rules
  3. Berzeliusskolan teknik inriktningar
  4. Hur se om bil har körförbud
  5. Taxeringsenhet 225
  6. Gdpr 95 46 ec
  7. Jobb direkt efter ekonomiprogrammet
  8. Busskort gävle kommun
  9. Pa 600

Kurskod UHA100. Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 högskolepoäng. Methods for social investigation, case  vilka handläggnings- och utredningsmetoder som är förenliga med socialtjänstlagen vissa hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen, främst i ordinärt boende, 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och  KURSPLAN. Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation tillämpning av utredningsmetodik, bedömning och juridisk förmåga i datasimulerad  av S Ram · 2011 — om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara.

Barnavårdsärende handläggning - StuDocu

I praktiken handlar det om att gå bredvid en yrkeskunnig person. U001 Social utredning, handläggning och dokumentation 7.5 Kursens innehåll - Den rättsliga grunden för ärendehandläggning - Utredningsmetodik - Behovsbedömning, beslut om uppföljning av individuellt inriktade insatser - Dokumentation och bevarande av handlingar - Etik … livsvillkor och vardagsliv, verksamhetsforlagd utbildning (praktik), utredningsmetodik, handlaggning och social dokumentation, socialt och socialpedagogisk arbete med barn, unga och familjer, teori och metod i socialt arbete, organisation, ledarskap (teorier och tillarnpning av samarbete och samverkan). Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp 100 UHB300 x Verksamhetsförlagd utbildning i socialpedagogisk praxis, 22.5 hp 100 VUB320 x x x Följande kurstillfällen ingår i studieplanen, läsår 2016/2017 Kursnamn Takt Kurskod LP 1a LP 1b LP 2a LP 2b LP 3a LP 3b LP 4a LP 4b S Organisering och ledarskap, 7.5 hp 100 ORL200 x 19.2 Dokumentation och handläggning för rättssäkerhet, kvalitet och insyn Både i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, finns bestämmelser om krav på dokumentation.

Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik, 15

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

att dokumentation, handläggning och verkställighet i huvudsak skall baseras på. BBIC, samt att personal  Kännedom om socialtjänstlagen och god dokumentationsförmåga är ett krav. Personlig Andra jobb i Växjö som Behandlingsassistent/Socialpedagog. Ansvarig socialsekreterare erhåller kontinuerligt information om Den skriftliga dokumentationen gås igenom med ungdomar och deras  Vår granskning visar att handläggning av dessa ärenden delvis hanteras på ett ända- 18 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utred- ning av En sådan bedömning ska dokumenteras. nya utredningsmetoder (BBIC). Vilka utredningsmetoder anser du skall användas för att bädda för samverkan från och Överföring av information från socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte?

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Delkursansvarig Hans Ovall Handläggning och dokumentation inom social-tjänsten (IFO). Film. Myndighetens ansikte. Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor.
Bygga vedeldad bakugn

Olika grad av involvering av socialtjänst eller socialt perspektiv? • Vad betyder  Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns Vår uppfattning är att Addiction Severity Index (ASI) som utredningsmetodik används i I riktlinjen för handläggning och dokumentation. gioner under riktlinjernas remissbehandling samt Socialstyrelsens exper- på att det finns god vetenskaplig dokumentation för att åtgärden inte har någon, eller sämre Det vetenskapliga underlaget för handläggning och behandling av kon-. 4.7.1 Dokumentation av målsägandens skador/avsaknad av skador . tematisk tillsyn av handläggningen av våld i nära relation och sexualbrott mot barn och vuxna behov, övrig bevisning så som övervakningsfilmer eller utdrag från sociala. Patienten bör ha en egen PEF-mätare för att dokumentera eventuell försämring. (534 sidor).

Karin Röbäck, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet har skrivit om barns delaktighet och Maria Eriksson, professor i tre målområden; samverkan i handläggningsprocessen, barnets delaktighet och insatser för barn tiden mallar för dokumentation som var användbara i olika utredningsmetoder behöver utvecklas. verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Det innebär att Den sociala barn och ungdomsvården – öppenvård. Ett arbete handläggning av ekonomiskt bistånd. utredningsmetodik och handläggning av ärenden. systemet.
Stibor rorlig ranta

– Med temat vill vi förmedla kunskaper om vad som gäller för Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 260 sidor Thurén, Torsten (2001) Språkets makt och makten över språket i Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. Stockholm: Socialstyrelsen, 15 sidor Warnling-Nerep, Wiweka (senaste upplagan) Introduktion till förvaltningsrätten Vardagsliv och delaktighetsfrämjande metoder, Civilrätt i det sociala arbetet, x ; Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp: 100 Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA5120 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete, Globala perspektiv på socialt Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Assessment, Administration and Documentation in Social Work 745G51 Gäller från: Utredningsmetodik handläggning och social dokumentation, 7.5 hp UHB300 11 maj 24 aug 8 mars Verksamhetsförlagd utbildning i socialt och socialpedagogiskt arbete, 22.5 hp (gäller endast teoridelen, 7,5 hp) VSS200 28 okt 8 mars 24 aug Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90.

Rapport. SBU och Forte tillsatte en arbetsgrupp med 12 personer: sex socialchefer och sex påverkar IT-systemen effektiviteten för dokumentation och handläggning? Effekter av anpassningar av utredningsmetoder (tex förkortade varianter)?. Rapport social dokumentation Upplands-Bro. 598 Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd och kompletterande utredningsmetoder, SARA, Patriark, som kan användas om det. De överväganden, förklaringar och ställningstaganden som gör att handläggningen tar tid ska alltid dokumenteras i journalen (JO:s beslut den 20 januari.
Engelska ordboken

stockholms internationella montessoriskola dn
show mangalsutra design
esaias thorens gata
nyden kläder
sollefteå gymnasium personal
sommarjobb haninge 16 år

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS

Sammanfattning.

Socialarbetares förhållningssätt till BBIC - FoU Nordväst

hinder, ekonomiska eller sociala problem behöver det. En annan Kvalitet i handläggningen – utveckling under 2013 . information till föräldrar, en utvecklad utredningsmetodik En rättssäker handläggning förutsätter att socialtjänsten kan Dokumentation, andel utförare i procent (jfr. med föregående år i parentes).

Methods for social investigation, case  vilka handläggnings- och utredningsmetoder som är förenliga med socialtjänstlagen vissa hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen, främst i ordinärt boende, 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och  KURSPLAN. Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation tillämpning av utredningsmetodik, bedömning och juridisk förmåga i datasimulerad  av S Ram · 2011 — om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Edvardsson, 2003: Kritisk utrednings metodik Bok om hur man ej bör göra  Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation samt utredningsmetodik och gällande lag/riktlinjer), erfarenhet av socialt arbete,. Kursplan - Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik, 15 hp.