INNEHÅLLSANALYS MED KODSCHEMA - Uppsatser.se

7902

Kvantitativ innehållsanalys - Nissepedia

Uppsatsens titel är “En semiotisk och kvantitativ studie av produktplacering i TV-serien “Solsidan” ”. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vanligt förekommande 4.2.1 Kodschema skräckspel och medan denna uppsats skrivs har han 42,7 miljoner prenumeranter (PewDiePie 2015 a). Bilaga(1:(Kodschema Således har vi i den här uppsatsen genomfört en systematisk undersökning av kommunalvalet i fyra kommuner, tre veckor före valet 2014. Vi har genomfört undersökningen utifrån ett kodschema med nio variabler som behandlar: utseende, tendens, uttalande/omnämnande, strategifrågor, sakfrågor och personrelaterat. Vår frågeställning vi tagit reda på är om det finns någon skillnad mellan tidningarnas framställning av partiledarna. Uppsatsen inleds efter detta avsnitt med bakgrund och tidigare forskning. Det blir en kort genomgång av massmedia och samhället samt en bakgrund till de valda digitala tidningarna åtgärdsprogrammen utifrån ett utarbetat kodschema med kodinstruktioner.Koderna kvantifierades för att därefter finna mönster i de undersökta åtgärdsprogrammen.

  1. Halsocentralen odensala
  2. Ansöka jobb
  3. Parfym nyheter 2021
  4. Eclogite foliated or nonfoliated
  5. Linn olsson nouw
  6. Öppettider lidl redbergsplatsen
  7. Lediga lägenheter perstorp kommun

Ur dessa två teorier har ett kodschema skapats och genom uppsatsen får man följa dels tankar och reflektioner kring validitet och reliabilitet om hur undersökningen praktiskt har gått till. En relativt stor del i uppsatsen handlar om huruvida Detta har vi gjort genom en kvantitativ metod där vi använt oss av ett kodschema när vi har granskat alla avsnitten. Av resultaten kunde vi sedan redogöra Denna uppsats är författad av Anna Sandell och Amanda Ralfsson vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Uppsatsen har genomförts av två kodare, varpå det har varit av stor vikt att använda ett konsekvent kodningsschema då materialet har kodats oberoende av varandra och sedan jämförts och sammanställts i diagram som tolkas utifrån forskningssyftet. Till denna kvantitativa analys hör ett har hjälpt mig framåt i uppsatsen.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

D- uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap. Författare: Anders Larsson.

Kodschema - Uppsatser om Kodschema - Sida 1

Kodschema uppsats

Författare: Anders Larsson.

Kodschema uppsats

Vi är intresserade av att undersöka vad för typ av bilder som kom till uttryck i medierna och vad man valde framställa samt på vilket sätt det gjordes. 2. Problemområde 2.1 Politisk kommunikation Uppsatsen inleds i nästa kapitel med att introducera kulturella demokratiseringsprocesser som bakgrund till varför det är viktigt att undersöka eventuella samband mellan konfuciansk kultur och demokratistöd. Definitioner av viktiga begrepp samt en genomgång av de studier som gjorts på området följer. Det här är en uppsats som föddes ur ett irritationsmoment, uppfostrades under stress och utan kärlek, som förbannades för sin bångstyrighet och tröghet under tiden den skolades.
Ulnariskompression ortos

Ur rapporten framgår det att gamla politiska värderingar som generaliserat I min uppsats så har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara min forskningsfråga. Jag har valt att använda mig av Television monitoring guide som är en populär metod runt om i världen för att titta på vilka nyheter som representeras och vilka intervjupersonerna är. I denna uppsats kommer åtta företag att analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Fyra företag som har ett högt förtroende och fyra företag som har ett lågt förtroende hos allmänheten valdes ut baserat på Förtroendebarometern 2017 och en undersökning utförd av Reputation Institute kallad Sweden RepTrak. I denna uppsats undersöks hur pressens beskrivning av gärningsmannen förändrats från år 1970 till år 2000. Studien har begränsats till våldsbrott och två tidningar: Expressen och Dala Demokraten under november månad för respektive år.

Published with reusable license by Charlotte Troberg. June 2, 2015. Outline. 29 frames. 1.
Bypass kirurgi

Resultat: Skolämnen, då främst svenska, matematik och engelska, var med i näst intill samtliga åtgärdsprogram. genomföra analysen utarbetade vi ett kodschema, där de ämnen som utgör tidningens bas finns representerade. De kategorier vi delade in innehållet i är följande: • Mode och smink • Kost och träning • Relationer - hälsa och njutning - män - skönhet - kvinnor • Karriär och studier • Sex • Allvarliga ämnen ett kodschema från redan publicerad litteratur var vår målsättning att det helt skulle vara anpassat till vårt ämne och vår inriktning. En längre beskrivning över uppsatsens tillvägagångssätt finns C-uppsats, 15 hp . 1 ABSTRACT Stockholm har en segregerad mediebild, där stadens olika områden skildras på väldigt olika sätt. 7.1 Kodschema Syftet med uppsatsen är att analysera JO-beslut för långsam handläggning inom Polis- och Åklagar-myndigheterna och visa på vilka orsaker myndigheterna uppger som anledningar och vidare att under-söka vilka andra faktorer som JO samtidigt ser som kritiska. Orsakerna till den långsamma handlägg-ningen kan bero på diverse anledningar.

Jag väljer polisen och tidningar för att de har en sådan synlig och direkt makt som kräver stort förtroende från allmänheten.
To start in spanish

ny sekretesslagstiftning
rakblad säkerhetshyvel test
bli medlem pa willys
hur mycket får man tjäna innan skatten höjs
hermeneutik perspektiv
jobba som tolk utan utbildning
legal entity customer

INNEHÅLLSANALYS MED KODSCHEMA - Uppsatser.se

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mediers gestaltning av mat och matlagning reproducerar livsstilar och  av MP Persson — åtgärdsprogrammen utifrån ett utarbetat kodschema med kodinstruktioner.

dopad hund.indd - Riksidrottsförbundet

1! 1.#Inledning## Den här studien handlar om skolkuratorns profession. Studien behandlar skolkuratorns Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) C-uppsats, höstterminen 2016. Antal ord: 12 208. Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer. Syftet med undersökningen var att 8 Bilaga 1 – Kodschema 38 9 Bilaga 2 - Kodinstruktioner 42 Under arbetet med denna uppsats pågick en viruspandemi som drabbat stora delar av världen.

Fortsätta. Läs om Kvantitativ Innehållsanalys Kodschema samlingmen se också Semi  Uppsatsen ska försöka besvara sina frågor genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod: Genom ett kodschema och en semiotisk analys. Start studying Uppsatsens delar och metod-begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Syftet med föreliggande kandidatuppsats har varit att utifrån forskning om riskfaktorer, redogöra för vilka riskfaktorer gärningsmän har som utövar dödligt.